SÖZCÜKTE ANLAM, CÜMLEDE ANLAM, NOKTALAMA, İMLA-EKLER-KELİME TÜRL


SÖZCÜKTE ANLAM, CÜMLEDE ANLAM, NOKTALAMA, İMLA-EKLER-KELİME TÜRLERİ-CÜMLENİN ÖGELERİ-CÜMLE TÜRLERİ-ANLATIM BOZUKLUKLARI-ANLATIM BİÇİMLERİ PARAGRAFTA YAPI-ANA DÜŞÜNCE-YARDIMCI FİKİRLER

Buraya metni yazınız
Bu parçada /bu cümlede geçen       sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hagisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Buraya metni yazınız
Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlama aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)
B)
C)
D)
E)
I.
II.
III.
IV.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine en yakındır?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık
Cümleyi buraya yazınız..
12

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinde “sözcük buraya” anlamı vardır?

A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık

Aşağıdakilerden hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez?

A)
B)
C)
D)
E)
I.
II.
III.
IV.
V.
Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangilerinde “sözcük buraya” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık
Metin buraya yazılacak
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık

Benzer açıklayıcı söz aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)
B)
C)
D)
E)

Parça denen şey buraya
Bu parçada geçen”buraya” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A)bilmem ne mak
B) bilmem ne mak
C) bilmem ne mak
D) bilmem ne mak
E) bilmem ne mak

Bu cümlede geçen”buraya” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A)bilmem ne mak
B) bilmem ne mak
C) bilmem ne mak
D) bilmem ne mak
 bilmem ne mak
CÜMLEDE ANLAM

I.
II.
III.
IV.
V.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık
Parça denen şey buraya yazılacak
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık

Cümle buraya yazılacak
Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasına anlamca yakınlık yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
Cümle buraya yazılacak
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznellik yoktur?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetme yapılmıştır?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık
Parça buraya yazılacak

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde belirtilenler “tahmin” niteliği taşımaktadır?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık
Parça buraya yazılacak
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, kendinden önceki cümlede belirtilen yargıyı örneklendirmektedir?
A) I B) II  C) III  D) IV  E) V
Parça buraya yazılacak
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin açıklaması durumundadır?
A) I B) II  C) III  D) IV  E) V
Parça buraya yazılacak
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, söz konusu öykülerin okurlara sağlayacağı yararlardan söz edilmiştir?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık
Parça buraya yazılacak
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, I. cümlede belirtilene karşı çıkışın gerekçelerine yer verilmiştir?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık
……………………………
Düşüncenin akışına göre “……………….” cümlesinin yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine getirilmesi uygun olur?
A) I B) II  C) III  D) IV  E) V
Aşağıdakilerden hangisinin sonuna “…………………” cümlesinin gelmesi anlam akışı yönünden uygun olmaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Parça buraya yazılacak

Böyle diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık

Aşağıdakilerden dizelerin hangisinde yorum söz konusu değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Parça buraya yazılacak

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “karşılaştırma” yoktur?
A) I B) II  C) III  D) IV  E) V

Parça buraya yazılacak
Yazarın” ………..” özelliği, yukarıdaki parçanın kaçıncı cümlesinde belirtilmiştir?
A) I B) II  C) III  D) IV  E) V

Cümle buraya yazılacak
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, “…………”den söz edilmektedir?
A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri, sözü edilen “…………..” ilgili olumlu yargıları içermektedir?
A) I B) II  C) III  D) IV  E) V

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde önerinin gerekçesi de açıklamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

NOKTALAMA

Parça buraya yazılacak
Yukarıdaki cümlede numaralanmış virgüllerden (,) hangisinin yeri değiştirilirse anlam karışıklığı giderilmiş olur?

A) I B) II  C) III  D) IV  E) V

Parça buraya yazılacak

Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

İMLA

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
EKLER

I.
II.
III.
IV.
V.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcüklerin aldığı ekler, onlara heme ikinci hem de üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı katmıştır?

A) şık B) şık  C) şık  D) şık  E) şık

KELİME TÜRLERİ
Türemiş sıfatlar, adlarla eylemlerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
CÜMLENİN ÖGELERİ

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerin sayısı bakımından ötekilerden farklıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

 

CÜMLE TÜRLERİ

parça denen şey burada
Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
ANLATIM BOZUKLUKLARI

cÜMLE BURAya gelecek

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
homur homur homur

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
ANLATIM BİÇİMLERİ
PARÇA DENEN ŞEY BURAYA YAZILACCAK

Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

A) Karşılaştırma, tanımlama, öyküleme
B)açıklama, öyküleme, betimleme
C)
D)
E)

paraça buraya
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
PARAGRAFTA YAPI

Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragrafın kaçıncı cümle ile başlaması uygun olur?

A) I B) II  C) III  D) IV  E) V

parça denen şey buraya

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I B) II  C) III  D) IV  E) V
ANA DÜŞÜNCE
cümle ya da parça buraya gelecek

Bu parçada sözü edilen sözü edilen anneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)

cümle veya paragraf buraya
bu parçanın son cümlesindeki sorunun yanıtı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

cümle ve ya paragarf buraya

Böyle diyen bir kişiye göre, öykünün temel niteliği nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
cümle ve ya paragarf buraya

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

cümle ve ya paragarf buraya

Bu parçada “cümle ve ya paragarf buraya” ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

cümle ve ya paragarf buraya

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

YARDIMCI FİKİRLER

cümle ve ya paragarf buraya

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)

cümle ve ya paragarf buraya

Bu parçada “cümle ve ya paragarf buraya” ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

cümle ve ya paragarf buraya

Bu parçada “cümle ve ya paragarf buraya” hangi yönü üzerinde durulmamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

cümle ve ya paragarf buraya

Bu parçaya göre “cümle ve ya paragarf buraya” ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A)
B)
C)
D)
E)

cümle veya paragaraf buraya

Bu parçadan “cümle veya paragaraf buraya” ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)
B)
C)
D)
E)


Türkçe Dersleri Konu Anlatım Sayfasına Dönmek İçin ''TIKLAYIN''
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !